Η Πολιτική μας

H Διοίκηση Της Εταιρείας Δεσμεύεται

 • Nα παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του,
 • Nα αυξήσει την εξωστρέφεια της εταιρείας αναλαμβάνοντας έργα στο εξωτερικό με έμφαση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Nα κατασκευάζει άρτια, λειτουργικά και ασφαλή έργα και να εκπονεί επιστημονικά άρτιες μελέτες,
 • Nα εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους
 • Να συμμορφώνεται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και άλλες σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση,
 • Nα φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων,
 • Nα εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και για την επίτευξη των στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος και ενεργειακής διαχείρισης,
 • Nα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
 • Nα επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά και ενεργειακά κριτήρια,
 • Nα τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της για τους σκοπούς της εταιρείας,
 • Nα αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες,
 • Nα παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών

Αντικειμενικοί Σκοποί

Οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:
 • Τήρηση των εκάστοτε συμβατικών υποχρεώσεων και του σχετικού νομικού πλαισίου,
 • Κατασκευή ασφαλών, άρτιων και λειτουργικών έργων και εκπόνηση επιστημονικά άρτιων μελετών,
 • Διεύρυνση της παραγωγής έργου σε νέους τομείς και διαρκής εξειδίκευση,
 • Βελτιωμένες περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις,
 • Συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας,
 • Ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών,
 • Συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς.
 • Ανάληψη έργων στο εξωτερικό.