Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, για την εταιρεία δεν είναι απλώς μια υποχρέωση που υπαγορεύεται από διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. Είναι στρατηγική επιλογή με φιλοσοφία, που προσεγγίζεται συστηματικά και εφαρμόζεται με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ο στόχος για «μηδέν ατυχήματα» παραμένει για την εταιρεία πρώτη προτεραιότητα.

 

Η δέσμευση της Διοίκησης για την διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία επεκτείνεται στα ανώτερα επίπεδα του οργανισμού και αποδεικνύεται μέσα από την Πολιτική και την παροχή πόρων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης.

 

Ειδικότερα, η Διοίκηση δεσμεύεται για :

  • Την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018 μέσα από το οποίο επιδιώκει να αναγνωρίζει όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς κινδύνους για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και να καθιερώνει μέτρα για την εξάλειψη, μείωση ή τον έλεγχό τους.
  • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018.
  • Την παροχή και συντήρηση ενός υγιές, κατάλληλου και ασφαλές εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό της και όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της (πελάτες, επισκέπτες, προμηθευτές, εργολάβοι, συνεργάτες, γειτονικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).
  • Την εκπλήρωση όλων των εφαρμοστέων νομικών και άλλων απαιτήσεων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που έχουν εφαρμογή στο πεδίο δραστηριοποίησής της.
  • Την εξάλειψη των κινδύνων, όπου είναι εφικτό και λογικά πρακτικό, και την μείωση της διακινδύνευσης στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Τη συνεχή διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους από το σύνολο των επιπέδων της οργανωτικής δομής της εταιρίας.
  • Την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε γενικά και ειδικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Την διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση της υποχρέωσης να συμμορφώνονται με τις Πολιτικές, Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας της εταιρείας.
  • Τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση της Υγείας & Ασφάλειας με στόχο τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

 

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης έχει την ευθύνη της συντήρησης της πολιτικής και παροχής υποστήριξης και συμβουλών κατά την υλοποίηση της.  Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η εταιρεία, είναι δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη.

 

Η πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση της εταιρείας, επικαιροποιείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΚΟΥΡΑΣ – 01.01.2021