Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η προστασία των αγαθών της εταιρείας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Προς τούτο έχουμε θεσπίσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που εμπεριέχει διεργασίες που απαιτούνται για την προστασία των πληροφοριών.

 

Επειδή οι ανάγκες μας αλλάζουν, αναγνωρίζουμε την ανάγκη να τροποποιούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό συνεχώς θέτουμε νέους στόχους και επανεξετάζουμε τις διεργασίες μας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Στόχος μας είναι μέσω της Πολιτικής αυτής να διασφαλίζουμε:

  • Ότι η πληροφορία είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
  • Ότι η πληροφορία τροποποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
  • Ότι η πληροφορία είναι διαθέσιμη όταν ζητηθεί από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτή.
  • Ότι το προσωπικό είναι καταρτισμένο σε θέματα διαχείρισης και ασφάλειας πληροφοριών και έχει επίγνωση της υποχρέωσης να συμμορφώνεται με τις Πολιτικές, Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας της εταιρείας.
  • Ότι όλες οι παραβιάσεις και οι υποψίες περί ύπαρξης ευπαθειών θα αναφέρονται και θα διερευνώνται.
  • Ότι έχουμε αναπτύξει, υιοθετήσει, συντηρούμε και δοκιμάζουμε σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας.
  • Ότι υπάρχουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που υποστηρίζουν την πολιτική αυτή και επανεξετάζονται τακτικά.

 

Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης έχει την ευθύνη της συντήρησης της πολιτικής και παροχής υποστήριξης και συμβουλών κατά την υλοποίηση της. Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η εταιρεία, είναι δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο και συνεργάτη.

 

Η πολιτική αυτή έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση του οργανισμού, επικαιροποιείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του πλαισίου λειτουργίας της εταιρίας και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης.

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΚΟΥΡΑΣ – 01.01.2021